วันที่
ชื่อเรื่อง
18  พ.ย. 2565
จ้างติดตั้งพร้อมรื้อถอนสถานที่ สำหรับแข่งขันกีฬาพร้อมประดับตกแต่ง และดูแลตลอดจนเสร็จสิ้นการแข่งขันกีฬา ช่อผกาเกมส์ครั้งที่ ๒๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2565
ซื้ออุปกรณ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2565
ทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด(ช่อผกาเกมส์) ครั้งที่ ๒๑
17  พ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2565
ซื้อถ้วยรางวัล โครงการแข็งขันกีฬานักเรียน เยาวชน และประชาชนต้านยาเสพติด(ช่อผกาเกมส์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเสม็ดน้อย หมู่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  พ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเทพอรุณ หมู่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  ต.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา(บ้านโคกเพชร) ประจำเดือน ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ต.ค. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อนำมาจัดทำถุงยังชีพ มอบให้แก่ราษฎรผู้ที่ประสบอุทกภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ต.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.(รูปตัวยู) พร้อมฝาปิด (สองข้างทาง) หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)