วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.ย. 2564
ซื้อหินคลุก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
จ้างเหมาในการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย จำนวน 13 หมู่บ้าน ในโครงการควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ ในโครงการควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ ของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค ๑๒๘๐ บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง