วันที่
ชื่อเรื่อง
17  มิ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมารถโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพนักงานและลูกจ้าง และทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2565
จ้างก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์สบ้านช่อผกา หมู่ที่ 7 เพื่อการเกษตร บริเวณที่นานางอ่อน ศรีเนาวรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านบุ หมู่ที่ 9 จากบ้านนายชัยสิทธิ์ ชื่นในจิต ถึงถนน คศล.ทางไปหนองม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2565
จ้างโครงการขยายสระน้ำหนองสงโลง บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 4 ตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุก บ้านหนองเทา หมู่ที่ 8 ตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ จากที่นานายสนอง สุภาษิต ถึงสระสี่เหลี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ(เครื่องตัดหญ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยู คสล.(รูปตัวยู)พร้อมฝาปิด บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 1 จากบ้านนางสงบ สิงห์ทอง ถึงที่สวนนายสมหมาย เยียวรัมย์ ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 252.00 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกากำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)