วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านบุ หมู่ที่ ๙(จากบ้านนายอิสระ ซิงจิ้งหรีด ถึง ป้อมยาม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ (จากบ้านนางแป้น ปานภักดี ถึง บ้านนางสมบัติ บาเออร์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน 14 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน 15 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเลเซอร์สี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
ซื้อน้ำยาเคมีภัณฑ์และทรายเคมีเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2563
ซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 BTU โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านโคกตาแก้ว หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง