องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.chaophaka.go.th

 
 

 

 

 


การพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ประจำปี 2565


การพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ประจำปี 2565

นายสำรวย บ่อไทย นายก อบต.ช่อผกา ได้เล็กเห็นความสำคัญด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ โดยโรคไข้เลือดออกถือได้ว่าเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญซึ่งความรุนแรงของโรคสามารถทำให้ผู้ป่วย เสียชีวิตได้ แม้จะมีการรณรงค์ให้มีการป้องกัน ควบคุม ไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรคจากภาครัฐและเอกชน อยู่เป็นประจำ แต่ก็ไม่สามารถทำให้โรคนี้หมดไปจากสังคมไทยของเราได้ การรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกัน กำจัดยุงลายโดยการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคได้ ไม่ว่า จะเป็นการทำลายภาชนะที่มีน้ำขัง การใส่ทรายกำจัดลูกน้ำ หรือการพ่นหมอกควัน

เพื่อกำจัดยุงลายไม่ให้ไปแพร่เชื้อหรือทำการขยายพันธุ์ต่อไปได้อีก รวมถึงเพื่อไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ นายสำรวย บ่อไทย นายก อบต.ช่อผกา จึงมีนโยบายให้ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายขึ้น โดยมอบหมายให้นายศุภสวัสดิ์ อาจหาญ รองปลัอ อบต.ช่อผกา นำทีมพนักงานส่วนตำบล อบต.ช่อผกา ทำการออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย พื้นที่ทั้ง 13 หมู่บ้าน ในเขตตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์

2023-11-20
2023-10-23
2023-10-13
2023-09-22
2023-09-21
2023-09-18
2023-09-14
2023-09-11
2023-08-31
2023-08-28