องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.chaophaka.go.th

 
 
สมาชิกสภา อบต.
นายอุดม  ศรีโสภณ
 
ประธานสภา ฯ อบต.ช่อผกา


นายมงคล จำเนียรกูล นางกำไล สิริภูบาล
รองประธานสภา ฯ อบต.ช่อผกา
เลขานุการสภา ฯ อบต.ช่อผกา


นายปรีชา  อยู่สินธุ์ นายสุเวศ  ชัยสุวรรณ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 2
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 3
   


นายชำนาญ  คะเชนชาติ นายประสิทธิ์  ตอนโพธิ์ศรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 4
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 5
   


นางหนูไกล เงาะเศษ นายฉงน  จำเนียรกูล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 6
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 7
   


นายเกลี้ยง  เกิดช่อ นางนิภาพร  เผือกพันธ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 8
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 9
   


นายแพง นาแก้ว นายสนั่น  ฉิมงาม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 11
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 12
   
นายสุระ  ภาชะโน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 13