องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.chaophaka.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ


นางกำไล สิริภูบาล
ปลัด อบต.ช่อผกา
โทร.098-1036463
นายจำเริญ มั่นพานิช
รองปลัด อบต.ช่อผกา
โทร.080-0952064

จ่าเอก ธีรศักดิ์ กิตติอุดมพันธ์
นางนฤมล อดุลย์ศักดิ์
นายอุดม ทวีศรี
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.080-5713427
ผอ.กองคลัง
โทร.088-0849427
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.090-2597629

นางสาวณีรนุช  คงสืบชาติ
นางกำไล สิริภูบาล
ผอ.กองการศึกษา
โทร.084-2232953
ปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
โทร.098-1036463