องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.chaophaka.go.th

 
 
สำนักปลัด อบต.

     
  จ่าเอก  ธีรศักดิ์ กิตติอุดมพันธ์  
 
หัวหน้าสำนัก  
     
นางสาวสุภมาส  ร่วมชาติ
นายประสิทธิ์ พุดสูงเนิน
นายชัชฤทธิ์  สนทนา
นักทรพยากรบุคคล
นิติกร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 

นางสาวอลิสา  สุขกล่ำ
นายชลิต พิมพาชาติ นางสาวโสรยา เล็กประโคน
นักจัดการงานทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
 
นายมานพ จันทร์นพคุณ
นายนรภัทธ ก้อนทองไทย
นายธรรธราธิป จันทร์วิเชียร
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา