องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.chaophaka.go.th

 
 
กองคลัง

นางนฤมล อดุลย์ศักดิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
นางสาวพัชรมัย  ศรีผดุง
นายสุรศักดิ์ บุราณสุข
นางสาวพัชรี แก้วคำหอม
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 

 

นายระพีพันธ์ พินิจพันธ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
   
  นางสาวจิรประภา ทวีศรี  
  คนงานทั่วไป