องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.chaophaka.go.th

 
 
กองช่าง

นายอุดม ทวีศรี
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายนิรุตน์  จำเนียรกูล
นายช่างโยธานายคมสันต์ นรัฐกิจ

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 
นายนนทกร  บ่อไทย
นายคงยุทธ นุวงศ์ นายนิพนธ์ หมั่นนึก
คนงานทั่วไป คนงานเครื่องสูบน้ำ คนงานเครื่องสูบน้ำ