องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.chaophaka.go.th

 
 
กองการศึกษาและวัฒนธรรม

นางสาวณีรนุช  คงสืบชาติ
ผอ.กองการศึกษา
-ว่าง-
นักวิชาการศึกษา
นางบัวหลัน ตาชูชาติ นางอติกานต์ เผ่าทรงพล นางอมรรัตน์ ศรีผดุง
ครู
ครู
ครู
   

นางสาคร เข้าเมือง นางเตือนจิตต์ แสนกุรัง นางสายฝน สารรัมย์
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
 

 
  นางสำอาง ศรีโสภน
 
  ลูกจ้างทั่วไป