องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.chaophaka.go.th

 
 
กองสวัสดิการสังคม ฯ

นางกำไล สิริภูบาล
ปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
โทร.........................
   
 

น.ส.วีนัส  ทองสลัด

 
 

นักพัฒนาชุมชน

 
   
  นายกรีรินทร์  บ่อไทย  
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน