องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.chaophaka.go.th

 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน

 
 
 
นางกำไล สิริภูบาล
 
  ปลัด อบต. รักษาราชการแทน
หัวหน้าส่วนตรวจสอบภายใน
 

โทร.........................