องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.chaophaka.go.th

 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน

 
 
 
นายจำเริญ มั่นพานิช
 
  รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
หัวหน้าส่วนตรวจสอบภายใน
 

โทร.080-0952064