องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.chaophaka.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

 
  วิสัยทัศน ์องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา
 
            ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดคมคติซึ่งเป็นจุดหมายและปรารถนาคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคต   องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา  เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็กที่มีประชากรส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่ไม่หนาแน่นและสงบสุข  ประกอบอาชีพการเกษตรเป็นหลักโดยใช้แนวทางเกษตรอินทรีย์   จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์  ดังนี้
 

ตำบลช่อผกา  มีคุณภาพชีวิตที่ดี
เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
พร้อมพัฒนาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง