องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.chaophaka.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

         สภาพทั่วไป
                      ตำบลช่อผกา ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2539 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เล่ม 113 ตอน 52ง. ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2539
                      ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา มีอาคารสำนักงานเป็นของตนเองสำหรับให้บริการ ประชาชนที่มาติดต่อราชการได้ด้วยความสะดวก สำนักงานตั้งอยู่ เลขที่ 65 บ้านหนองบัวหลวง หมู่ที่ 12 ถนนสายโรงสูบ - หนองสาม อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์

 
         ที่ตั้ง
                       ตำบลช่อผกาเป็น 1 ใน 6 ตำบลของอำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอชำนิไปทางทิศตะวันตกประมาณ 7 กิโลเมตร
อาณาเขตติดต่อตำบลใกล้เคียง ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อ ตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ์

ทิศใต้ ติดต่อ ตำบลชำนิ,ละลวด อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์

ทิศตะวันออก ติดต่อ ตำบลชำนิ อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย

ทิศตะวันตก ติดต่อ ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

        
          เนื้อที่
                        ตำบลช่อผกา มีเนื้อที่ประมาณ 29,375 ไร่ หรือประมาณ 47 ตารางกิโลเมตร

          ภูมิประเทศ
                        ลักษณะภูมิประเทศของตำบลช่อผกา มีลักษณะเป็นที่ราบเรียบและที่ราบลุ่ม ลักษณะดินปนทราย ภูมิอากาศจะร้อนจัดในฤดูร้อน การระเหยของน้ำจากแหล่งน้ำต่างๆ เป็นไปอย่าง รวดเร็ว สภาพแหล่งน้ำทั่วไปจะตื้นเขินไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก มีลำน้ำธรรมชาติไหลผ่าน 2 สาย คือ ลำนางรอง และลำมาศ แต่มีปริมาณน้ำน้อย เพราะเกิดฝนทิ้งช่วง

- จำนวนหมู่บ้าน 13 หมู่บ้าน 

            เป็นหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มทั้งหมู่บ้าน จำนวน 13 หมู่บ้าน

- จำนวนประชากร

            ประชากรทั้งสิ้น 7,052 คน จำนวน แยกเป็นชาย 3,632 คน หญิง 3,420 คน จำนวนครัวเรือน 1,486 ครัวเรือน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 150 คน/ตารางกิโลเมตร
 
แสดงจำนวนประชากรและจำนวนหลังคาเรือน ณ เดือน พฤษภาคม 2554 ตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์
 
 
ที่มา : สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล