องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.chaophaka.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

ด้านสังคม
                              ตำบลช่อผกาเป็นสังคมชนบท มีระบบเครือญาติที่ใกล้ชิด มีความสามัคคีสมานฉันท์ในหมู่คณะ แต่มีค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไปตามสมัยนิยมโดยไม่คำนึงถึงรายได้และค่าใช้จ่าย ทำให้เกิดภาวะหนี้สิน รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย
ด้านการศึกษา
                             โรงเรียนในเขตตำบลช่อผกา มีโรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 2 แห่ง โรงเรียนขยายโอกาสถึงมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 2 แห่ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ เขต 1 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ช่อผกา จำนวน 1 แห่ง ดังต่อไปนี้

1. โรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชร ตั้งอยู่ ม. 2

2. โรงเรียนบ้านหัวสะพาน ตั้งอยู่ ม. 13

3. โรงเรียนบ้านช่อผกา ตั้งอยู่ ม. 7

4. โรงเรียนบ้านบุ - หนองเทา ตั้งอยู่ ม. 8

5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ตั้งอยู่ ม. 5

 
 
ศาสนาละวัฒนธรรม
                              ประชาชนในเขตตำบลช่อผกา ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยใช้วัดเป็นศูนย์ รวมในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา งานบุญ และงานประเพณีต่าง ๆ โดยมีวัด 4 แห่ง และสำนักสงฆ์ 3 แห่ง ดังนี้

1. วัดโคกเพชร ตั้งอยู่ ม. 1

2. วัดบ้านหัวสะพาน ตั้งอยู่ ม. 11

3. วัดโคกกระหาด ตั้งอยู่ ม. 5

4. วัดปราสาทเทพสถิตย์ ตั้งอยู่ ม. 13

5. สำนักสงฆ์บ้านโคกสำโรง ตั้งอยู่ ม. 2

6. สำนักสงฆ์บ้านบุ ตั้งอยู่ ม. 9

7. สำนักสงฆ์บ้านหนองตาเปล่ง ตั้งอยู่ ม. 6

 
 

ประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญของชุมชนในเขตตำบลช่อผกา ดังนี้
              1.  ประเพณี บุญบั้งไฟ 
กิจกรรมสังเขป  ประมาณเดือน เมษายน  ของทุกปี  มีการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟจัดทำการประกวดแข่งขันบั้งไฟ  ขึ้นแต่ละหมู่บ้าน ในเขตตำบล
               2. ชื่อประเพณี สงกรานต์    
กิจกรรมสังเขป  ในเดือน  เมษายนของทุกปี  มีการจัดงานสงกรานต์ในการจัดงานในแต่ละหมู่บ้าน  โดยมีการจัดประกวดการก่อพระเจดีย์ทราย รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ
                3.   ชื่อประเพณี   งานเข้าพรรษา  

กิจกรรมสังเขป   ประมาณเดือน กรกฎาคมมีการจัดหาเทียนพรรษาไปถวายแด่พระสงค์วัดต่าง ๆ ในเขตตำบล