องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.chaophaka.go.th

 
 
การบริการขั้นพื้นฐาน

กีฬา นันทนาการ/พักผ่อน

1) สนามกีฬาเอนกประสงค์ จำนวน 1 แห่ง

2) สนามบาสเกสบอล จำนวน 2 แห่ง (รร. บ้านหัวสะพาน,รร. บ้านช่อผกา)

3) สวนสาธารณะ จำนวน - แห่ง

4) ลานกีฬาต้านยาเสพติด 6 แห่ง

 

สาธารณสุข

                              ตำบลช่อผกามีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตาเปล่ง ตั้งอยู่ 6 มีเจ้าหน้าที่ประจำ 3 คน นอกจากนี้มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ( อสม. ) จำนวน 108 คน
 
 
แหล่งน้ำ

- ลำน้ำ,ลำห้วย 2 สาย คือ ลำนางรอง และลำมาศ

- หนองน้ำ 10 แห่ง - ฝาย 11 แห่ง

- บ่อน้ำตื่น 42 แห่ง

- บ่อบาดาลที่สนับสนุนโดยส่วนราชการ 27 แห่ง

- บ่อบาดาลส่วนตัว 317 แห่ง - สระน้ำขนาดใหญ่ 8 แห่ง

- ทำนบ 5 แห่ง

- ประปาหมู่บ้าน 9 แห่ง