วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.พ. 2567
จ้างเหมาตัดเครื่องแบบชุดปฏิบัติการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2567
จ้างขยายสระน้ำหนองสงโลง บ้านหัวสะพานหมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ 13 จากถนน คสล.ถึงโรงสูบน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12  ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2567
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527 เพื่อการเกษตร บ้านหนองบัวหลวง หมู่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)