วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ธ.ค. 2566
จ้างปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อบต.ช่อผกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2566
จ้างติดตั้งพร้อมรื้อถอนจัดสถานที่สำหรับการแข่งขันกีฬาพร้อมประดับตกแต่งและดูแลตลอดจนเสร็จสิ้นการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (ช่อผกาเกมส์) ครั้งที่ 22 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2566
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด(ช่อผกาเกมส์)ครั้งที่ 22 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2566
ซื้อโล่รางวัลสำหรับมอบให้ผู้ชนะการแข่งขันกีฬา (ช่อผกาเกมส์) ครั้งที่ 22 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2566
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2566
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง(ระบบ Inverter ) พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2566
ปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ 13 จากถนน คสล.ถึงโรงสูบน้ำ