องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.chaophaka.go.th

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขั้นตอนการขอบ้านเลขที่ [ 9 พ.ค. 2566 ]
2 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร [ 8 พ.ค. 2566 ]
3 การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน [ 13 มี.ค. 2560 ]
4 การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน [ 13 มี.ค. 2560 ]
5 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2) [ 13 มี.ค. 2560 ]
6 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1) [ 13 มี.ค. 2560 ]
7 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ใหม่) [ 13 มี.ค. 2560 ]
8 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) [ 13 มี.ค. 2560 ]
9 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) [ 13 มี.ค. 2560 ]
10 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบ) [ 13 มี.ค. 2560 ]
11 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล [ 13 มี.ค. 2560 ]
12 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล [ 13 มี.ค. 2560 ]
13 การขออนุญาตฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์ [ 13 มี.ค. 2560 ]
14 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 13 มี.ค. 2560 ]
15 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 13 มี.ค. 2560 ]
16 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 26 ส.ค. 2558 ]
17 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล [ 26 ส.ค. 2558 ]
18 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 26 ส.ค. 2558 ]
19 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล [ 26 ส.ค. 2558 ]
20 การรับชำระภาษีป้าย [ 26 ส.ค. 2558 ]
21 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 26 ส.ค. 2558 ]
22 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 26 ส.ค. 2558 ]