องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.chaophaka.go.th

 
 
กฏหมายอื่น ๆ
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกู้เงินของ อบต. พ.ศ.2563 [ 23 เม.ย. 2564 ]
2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของอปท. พ.ศ.2563 [ 23 พ.ย. 2563 ]
3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของอปท.พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 [ 31 ส.ค. 2563 ]
4 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ อปท. พ.ศ.2543 [ 5 ส.ค. 2563 ]
5 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการทำลายบัตรเลือกตั้ง [ 25 ต.ค. 2562 ]
6 พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ [ 25 ต.ค. 2562 ]
7 รัฐธรรมนูญ2560 [ 18 ต.ค. 2562 ]
8 พระราชบัญญัติสภาตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ [ 18 ต.ค. 2562 ]
9 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ [ 18 ต.ค. 2562 ]
10 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น [ 18 ต.ค. 2562 ]
11 พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 28 ส.ค. 2562 ]
12 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 [ 4 ม.ค. 2562 ]
13 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาอปท.พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 [ 1 พ.ย. 2561 ]
14 พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท. พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ.2549 [ 25 พ.ค. 2561 ]
15 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 8 ก.ย. 2560 ]
16 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 [ 20 ต.ค. 2557 ]
17 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของอปท. พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 [ 20 ธ.ค. 2555 ]