องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.chaophaka.go.th

 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ข้อมูลทั้งหมด 84 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตาเปล่ง หมู่ที่ 6 [ 20 ก.ค. 2565 ]
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกตาแก้ว หมู่ 10 [ 20 ก.ค. 2565 ]
3 ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการขยายสระน้ำหนองสงโลง บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 4 ตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2565 ]
4 จ้างก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์สบ้านช่อผกา หมู่ที่ 7 เพื่อการเกษตร บริเวณที่นานางอ่อน ศรีเนาวรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2565 ]
5 จ้างโครงการขยายสระน้ำหนองสงโลง บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 4 ตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2565 ]
6 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านบุ หมู่ที่ 9 จากบ้านนายชัยสิทธิ์ ชื่นในจิต ถึงถนน คศล.ทางไปหนองม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2565 ]
7 จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุก บ้านหนองเทา หมู่ที่ 8 ตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ จากที่นานายสนอง สุภาษิต ถึงสระสี่เหลี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มี.ค. 2565 ]
8 จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยู คสล.(รูปตัวยู)พร้อมฝาปิด บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 1 จากบ้านนางสงบ สิงห์ทอง ถึงที่สวนนายสมหมาย เยียวรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 มี.ค. 2565 ]
9 จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยู คสล.(รูปตัวยู)พร้อมฝาปิด บ้านเทพอรุณ หมู่ที่ 11 จากบ้านนายคำพู มลไธสง ถึงบ้านนายเวิน พรมนอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 มี.ค. 2565 ]
10 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ(เครื่องตัดหญ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มี.ค. 2565 ]
11 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 15 พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.พ. 2565 ]
12 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 15 พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.พ. 2565 ]
13 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2565 ]
14 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.พ. 2565 ]
15 ซ่อมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องกระจายเสียง) หมายเลขทะเบียน ชก 464-56-0006 [ 4 ก.พ. 2565 ]
16 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.พ. 2565 ]
17 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ม.ค. 2565 ]
18 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ม.ค. 2565 ]
19 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 34 รายการ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ช่อผกา 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2565 ]
20 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ช่อผกา 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2565 ]
21 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ม.ค. 2565 ]
22 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 11 ม.ค. 2565 ]
23 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงาน อาคารหอประชุมอาคารเอนกประสงค์ ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ธ.ค. 2564 ]
24 จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้ สวนไม้ประดับ สวนหย่อม สนามหญ้าบริเวณที่ทำการ อบต.ช่อผกา ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ธ.ค. 2564 ]
25 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือน มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ธ.ค. 2564 ]
26 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ประจำเดือนเดือน มกราคม 2565โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ธ.ค. 2564 ]
27 เช่าเครื่องสำรองไฟฟ้าแสงสว่างสำหรับสถานที่รวมคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2564 ]
28 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านโคกเพชร-บ้านหนองเทา(ช่วงบ้านหนองตาเปล่ง หมู่ที่ 6 - บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 4) ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 880 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงหินคลุก หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 5,280ตารางเมตร พร้อมป้าย โดยวิธีคัดเลือก [ 23 พ.ย. 2564 ]
29 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ประจำเดือนเดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2564 ]
30 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2564 ]
31 ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเครื่องเขียนประจำหน่วยเลือกตั้ง 13 หน่วย ที่ใช้ในการเลือกตั้งฯ จำนวน 43 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2564 ]
32 จ้างเหมาในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2564 ]
33 ซื้อวัสดุไฟฟ้าจำนวน 1 รายการ ใช้ในการเลือกตั้งฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ย. 2564 ]
34 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านโคกตาแก้ว 7 หมู่ที่ 10 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 963 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงหินคลุก หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 4,815 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก [ 18 พ.ย. 2564 ]
35 จ้างเหมาจัดทำป้ายกิจกรรมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2564 ]
36 ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ที่ใช้ในการเลือกตั้งฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ย. 2564 ]
37 จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน 1 เครื่อง หมายเลขทะเบียน ชก 417-59-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ย. 2564 ]
38 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์)จำนวน 1 คัน หมายเลขทะเบียน กค 1280 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ย. 2564 ]
39 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำ อบต.ช่อผกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ย. 2564 ]
40 จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 1 เครื่อง หมายเลขทะเบียน ชก 420-48-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ย. 2564 ]
 
หน้า 1|2|3