องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์:www.chaophaka.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  รับมอบสิ่งของช่วยเหลือ ศูนย์กักกัน อบต.ช่อผกา
   

อบต.ช่อผกา รับมอบสิ่งของช่วยเหลือที่มีผู้นำมามอบช่วยเหลือไว้สำหรับใช้ในการกักกันตัวของผู้ที่เดินท...

  โครงการแก้ปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ประจำปี 25...
   

อบต.ช่อผกา โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการแก้ปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี เพื่อสร้างความเข้าใ...

  มอบข้าวสารช่วยเหลือผู้ยากไรในตำบลช่อผกา
   

อบต.ช่อผกา ได้ทำการคัดเลือกครอบครัวผู้ยากไรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 เข้ารับการช่...

  ศูนย์กักกันตัว โควิด-19 อบต.ช่อผกา
   

อบต.ช่อผกา จัดเตรียมสถานที่เพื่อใช้เป็นสถานที่กักกันสังเกตุอาการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด...

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2555
 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม

 

 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้