องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์:www.chaophaka.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  โครงการฝึกอบรมการถักเปลนอน
   

๓๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลช่อผกา  ร่วมกับ กองสวัสดิการชุมชนตำบลช่อผกา  ...

  มอบของช่วยเหลือผู้พิการที่ไม่ได้รับการศึกษา
   

มูลนิธิบ้านแห่งความหวัง  จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระ...

  โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน
   

อบต.ช่อผกา ดำเนินการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565...

  กิจกรรมชวนน้องสร้างอาชีพ
   

๓ พ.ย. ๒๕๖๓ มูลนิธิบ้านแห่งความหวัง  ได้จัดกิจกรรมชวนน้องสร้างอาชีพ  โดยมีเยาวชนตำบลช่อ...

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2555
 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม

 

 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้