องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์:www.chaophaka.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2555

สภาพทางเศรษฐกิจ

ด้านเกษตรกรรม
  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประมาณ ร้อยละ 90 พืชที่ปลูก ได้แก่ การทำนาข้าว
ทำไร่อ้อย ปลูกมันสำปะหลัง ปลูกผัก และอีกร้อยละ 10 ประกอบอาชีพรับจ้างและอื่นๆ
   
 
การพาณิชยกรรม/การบริการ

1. สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม

ก. สถานีบริการน้ำมัน จำนวน 1 แห่ง

ข. ตลาดสด                    จำนวน - แห่ง

ค. ร้านค้าทั่วไป             จำนวน 80 แห่ง

2. สถานประกอบการเทศพาณิชย์

ก. โรงฆ่าสัตว์ จำนวน - แห่ง

ข. สถานธนานุบาล จำนวน - แห่ง

3. สถานประกอบการด้านบริการ

ก. โรงแรม จำนวน - แห่ง

ข. ธนาคาร จำนวน - แห่ง

ค. สถานที่จำหน่วยอาหาร ตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข - แห่ง

 
 
การอุตสาหกรรม

                            ลักษณะอุตสาหกรรมในเขตตำบลช่อผกา โดยส่วนใหญ่แล้วยังเป็น อุตสาหกรรมใน

ครัวเรือนอุตสาหกรรมที่ประกอบการอยู่ในเขตตำบล ได้แก่

- โรงสีข้าว มีจำนวน 9 แห่ง

- กลุ่มอาชีพชุมชน มีจำนวน 13 หมู่บ้าน

 
การท่องเที่ยว
                            ปัจจุบันในเขตตำบลช่อผกา ไม่มีแหล่งหรือสถานที่ที่เหมาะสมที่จะปรับปรุงใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ แต่ตำบลกำลังดำเนินการที่จะปรับปรุงปราสาทเทพสถิตย์ซึ่งเป็นโบราณสถานที่ชาวบ้านเคารพสักการบูชาเหมาะสำหรับปรับปรุงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
 
การปศุสัตว์

                           การปศุสัตว์ในเขตตำบลช่อผกาส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ โค กระบือ สุกร เป็ด และไก่