องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์:www.chaophaka.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2555

สมาชิกสภา อบต.


 
 

นายเกลี้ยง เกิดช่อ

 
ประธานสภา ฯ อบต.ช่อผกา

นายอุดม   ศรีโสภณ

 นางสมปอง ภูอาจดั้น

รองประธานสภา ฯ อบต.ช่อผกา
เลขานุการสภา ฯ อบต.ช่อผกานายสุชาติ  พรมวงศ์
นายคำพอง  สิงรี นายปรีชา  อยู่สินธุ์
นายสวัสดิ์ ชินรัมย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 2
   
นายศิริ  นาคินชาติ
นางทองม้วน  ปะนามะตัง
นางบังรอง จงรักษ์
นางเหง่า  ทะรารัมย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 4
   
นายนภสินธุ์  เกิดช่อ
นายประสิทธ ิ์ ตอนโพธิ์ศรี
นางหนูไกล  เงาะเศษ
นายทองคำ ศิริสุข
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 6
   นายเอกชัย สืบรัมย์
นายนิพนธ์  หมั่นนึก
นายประจวบ  วงษาเศก
นายเกลี้ยง เกิดช่อ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 8
   


นายจำนงค์  ศรีเนาวรัตน์
นายสมัย  เกิดช่อ
นายสมศักดิ์  ศรีเนาวรัตน์

นายอุดม  ศรีโสภณ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 10
   นางเฉลิม  สิงหนาท
นายแพง  นาแก้ว
นายประนิตย์  จันทร์นพคุณ
นายสวัสดิ์  ยินดีชาติ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 11
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 12
   


นายบุญหลาย  จันทร์นพคุณ
นายสวัสดิ์ บรรดาศักดิ์


สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 13