องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์:www.chaophaka.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2555

กองสวัสดิการสังคม ฯ


นายศุภสวัสดิ์  อาจหาญ
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
โทร.065-4946705 
   
 

น.ส.วีนัส  ทองสลัด

 
 

นักพัฒนาชุมชน

 
   
  นายกรีรินทร์  บ่อไทย  
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน