องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์:www.chaophaka.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน [ 13 มี.ค. 2560 ]
2 การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน [ 13 มี.ค. 2560 ]
3 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2) [ 13 มี.ค. 2560 ]
4 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1) [ 13 มี.ค. 2560 ]
5 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ใหม่) [ 13 มี.ค. 2560 ]
6 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) [ 13 มี.ค. 2560 ]
7 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) [ 13 มี.ค. 2560 ]
8 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบ) [ 13 มี.ค. 2560 ]
9 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล [ 13 มี.ค. 2560 ]
10 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล [ 13 มี.ค. 2560 ]
11 การขออนุญาตฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์ [ 13 มี.ค. 2560 ]
12 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 13 มี.ค. 2560 ]
13 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 13 มี.ค. 2560 ]
14 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 26 ส.ค. 2558 ]
15 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล [ 26 ส.ค. 2558 ]
16 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 26 ส.ค. 2558 ]
17 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล [ 26 ส.ค. 2558 ]
18 การรับชำระภาษีป้าย [ 26 ส.ค. 2558 ]
19 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 26 ส.ค. 2558 ]
20 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 26 ส.ค. 2558 ]