องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์:www.chaophaka.go.th
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน [ 24 พ.ค. 2562 ]
2 คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 8 พ.ค. 2560 ]
3 ประกาศ เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 8 พ.ค. 2560 ]
4 แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง [ 8 พ.ค. 2560 ]
5 แผนปฏิบัติการด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา [ 8 พ.ค. 2560 ]
6 แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม [ 8 พ.ค. 2560 ]
7 ประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากร [ 8 พ.ค. 2560 ]
8 แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย [ 8 พ.ค. 2560 ]
9 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง [ 8 พ.ค. 2560 ]
10 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต [ 8 พ.ค. 2560 ]
11 การป้องกันอัคคีภัย [ 8 พ.ค. 2560 ]
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติงานเพื่อประชาชน [ 5 ต.ค. 2557 ]