องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์:www.chaophaka.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2555

กองคลัง

นางนฤมล อดุลย์ศักดิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
นางสาวพัชรมัย  ศรีผดุง
นายสุรศักดิ์ บุราณสุข
นางสาวพัชรี แก้วคำหอม
นักวิชาการคลัง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 

 

นายระพีพันธ์ พินิจพันธ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
   
  นางสาวจิรประภา ทวีศรี  
  คนงานทั่วไป