องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์:www.chaophaka.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2555

กองคลัง

นางสิราวรรณ   เริกชัย
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
นางวิลาวัลย์  โสรี
นางสาวพัชรมัย  ศรีผดุง
นางสาวกิตติยาภา  เหนี่ยวบุปผา
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการคลัง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
   
  น.ส.จิรประภา สกุลทองคำ  
  คนงานทั่วไป