องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์:www.chaophaka.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2555

กองคลัง

นางนฤมล อดุลย์ศักดิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
 นางวิลาวัลย์  โสรี
นางสาวพัชรมัย  ศรีผดุง
-ว่าง-
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการคลัง
เจ้าพนักงานพัสดุ
   
  นางสาวจิรประภา ทวีศรี  
  คนงานทั่วไป