องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์:www.chaophaka.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2555

หน่วยตรวจสอบภายใน

 
 
 
นายศุภสวัสดิ์  อาจหาญ
 
  รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
หัวหน้าส่วนตรวจสอบภายใน
 

โทร.065-4946705