องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์:www.chaophaka.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2555

สำนักปลัด อบต.

   
 
 
 
 
 
   
 
  นายศุภสวัสดิ์  อาจหาญ  
  รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ปลัด อบต.ช่อผกา
 

โทร.065-4946705 
     
  จ่าเอก  ธีรศักดิ์ กิตติอุดมพันธ์  
  หัวหน้าสำนักปลัด  

นางสาวสุภมาส  ร่วมชาติ นายชัชฤทธิ์  สนทนา
นักทรพยากรบุคคล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
   
นางสาวอลิสา  สุขกล่ำ
นายเมธี ดวงกระโทก นางสาวโสรยา เล็กประโคน
เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
   
นายมานพ จันทร์นพคุณ
นายวีรชาติ เดื่อดิน
พนักงานขับรถยนต์
คนงานทั่วไป