องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์:www.chaophaka.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2555

สำนักปลัด อบต.

     
   นางสมปอง ภูอาจดั้น  
   ปลัด อบต.ช่อผกา  
     
  นายชาญลิตร อนัคทัศน์  
  รองปลัด อบต.ช่อผกา  
     
  จ่าเอก  ธีรศักดิ์ กิตติอุดมพันธ์  
  หัวหน้าสำนักปลัด  

นางสาวสุภมาส  ร่วมชาติ น.ส.นภัสนันท์ สุดตาชาติ
นักทรพยากรบุคคล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
     
นางสาวอลิสา  สุขกล่ำ
นางสาวโสรยา เล็กประโคน
นายเมธี ดวงกระโทก
เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการ
   
นายมานพ จันทร์นพคุณ
นายวีรชาติ เดื่อดิน
พนักงานขับรถ
คนงานทั่วไป