องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์:www.chaophaka.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2555

สำนักปลัด อบต.


นางกำไล สิริภูบาล
ปลัด อบต.ช่อผกา
โทร........................
   
 
  นายศุภสวัสดิ์  อาจหาญ  
  รองปลัด อบต.ช่อผกา  

โทร.065-4946705 
     
  จ่าเอก  ธีรศักดิ์ กิตติอุดมพันธ์  
 
หัวหน้าสำนัก  
   
 
นางสาวสุภมาส  ร่วมชาติ
นายอานนท์ จึงลักขณานนท์
นายชัชฤทธิ์  สนทนา
นักทรพยากรบุคคล
นิติกร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
   
นางสาวอลิสา  สุขกล่ำ
นายเมธี ดวงกระโทก นางสาวโสรยา เล็กประโคน
เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
 
นายมานพ จันทร์นพคุณ
นายธรรธราธิป จันทร์วิเชียร
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา