องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์:www.chaophaka.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2555

กองการศึกษาและวัฒนธรรม

นางสมปอง  ภูอาจดั้น
ปลัดอบต.
รักษาการ หัวหน้าส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวจิรายุ ทัพขวา
นักวิชาการศึกษา
นางสาวสุภาพ ดรุณศิลป์ นางบัวหลัน ตาชูชาติ นางอติกานต์ เผ่าทรงพล
ครู คศ ๑
ครู คศ ๑ ครูผู้ดูแลเด็ก
   
นางสาคร เข้าเมือง นางเตือนจิตต์ แสนกุรัง น.ส.สายฝน ประวรรณรัมย์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 

 
  นางสำอาง ศรีโสภน
 
  ลูกจ้างทั่วไป