องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์:www.chaophaka.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2555

กองการศึกษาและวัฒนธรรม

นางสาวณีรนุช  คงสืบชาติ
ผอ.กองการศึกษา

นายภัทรพงษ์ ปะทิทัง
นักวิชาการศึกษา

-ว่าง- นางบัวหลัน ตาชูชาติ นางอติกานต์ เผ่าทรงพล
ครู
ครู
ครู
   

นางสาคร เข้าเมือง นางเตือนจิตต์ แสนกุรัง นางสายฝน สารรัมย์
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
 

 
  นางสำอาง ศรีโสภน
 
  ลูกจ้างทั่วไป