องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์:www.chaophaka.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2555

กองการศึกษาและวัฒนธรรม


นางพิมพ์วรา เทียมวงศ์
ผอ.กองการศึกษา
นางสาวจิรายุ ทัพขวา
นักวิชาการศึกษา

นางสาวสุภาพ ดรุณศิลป์ นางบัวหลัน ตาชูชาติ นางอติกานต์ เผ่าทรงพล
ครู
ครู
ครู
   

นางสาคร เข้าเมือง นางเตือนจิตต์ แสนกุรัง นางสายฝน สารรัมย์
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
 

 
  นางสำอาง ศรีโสภน
 
  ลูกจ้างทั่วไป