องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์:www.chaophaka.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2555

หัวหน้าส่วนราชการ


นางกำไล สิริภูบาล
ปลัด อบต.ช่อผกา
โทร........................
-ว่าง-
รองปลัด อบต.
โทร.........................

จ่าเอก ธีรศักดิ์ กิตติอุดมพันธ์
นางนฤมล อดุลย์ศักดิ์
นายอุดม ทวีศรี
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.080-5713427
ผอ.กองคลัง
โทร.088-0849427
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.090-2597629

นางสาวณีรนุช  คงสืบชาติ
นางกำไล สิริภูบาล
ผอ.กองการศึกษา
โทร.0842232953
ปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
โทร.........................