องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์:www.chaophaka.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2555

หัวหน้าส่วนราชการ

นางสมปอง  ภูอาจดั้น
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
นายชาญลิตร อนัคทัศน์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 

จ่าเอก ธีรศักดิ์ กิตติอุดมพันธ์
นางสิราวรรณ   เริกชัย
นายอุดม  ทวีศรี
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสมปอง  ภูอาจดั้น
นางสาวปนัดดา แก้วมณี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาการ หัวหน้าส่วนการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม