องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์:www.chaophaka.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2555

หัวหน้าส่วนราชการ

-ว่าง-
ปลัด อบต.ช่อผกา
โทร........................
นายศุภสวัสดิ์  อาจหาญ
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ปลัด อบต.ช่อผกา
โทร.065-4946705 
จ่าเอก ธีรศักดิ์ กิตติอุดมพันธ์
นางนฤมล อดุลย์ศักดิ์
นายอุดม  ทวีศรี
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.080-5713427
ผอ.กองคลัง
โทร.088-0849427
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.090-2597629
นางพิมพ์วรา เทียมวงศ์
นายศุภสวัสดิ์  อาจหาญ
ผอ.กองการศึกษา
โทร.086-2572046
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
โทร.065-4946705