องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์:www.chaophaka.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2555

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

 
  ยุทธศาตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา
 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 

          เพื่อก่อสร้างและซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานในเขต  อบต.ช่อผกา  ให้มีความ
สะดวกและมาตรฐาน  เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆ ให้ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านคมนาคมขนส่ง  ด้านความสงบเรียบร้อยและความสงบสุขของประชาชนและด้านเศรษฐกิจ

 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

 

          เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชนท้องถิ่น  โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตร  เกษตรอินทรีย์  การแปรรูปสินค้าทางการเกษตร การพัฒนากลุ่มอาชีพ  เช่น  กลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้าตำบลช่อผกา  กลุ่มทอผ้าไหม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้มีความสามารถและทักษะในการพัฒนาฝีมือ  การผลิตเพิ่มมูลค่าของสินค้า  และสามารถขยายการตลาดไปสู่ตลาดกลาง ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ และการแปรรูปสินค้าเกษตร และยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และแก้ไขปัญหาความยากจนของจังหวัดบุรีรัมย์  โดยใช้หลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาตนเอง

 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

 

          เพื่อเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ด้านสวัสดิการและสังคม ด้านกีฬา ให้มีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได้

 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

 

          เพื่อพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายในชุมชน ซึ่งเป็นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด

 

5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

 

          เพื่อส่งเริมสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและ ตรวจสอบการทำงานของภาครัฐ  และให้เป็นไปตามแนวทางการดำเนินงานของจังหวัดบุรีรัมย์   ตามยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่ของจังหวัดโดยใช้หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี