องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์:www.chaophaka.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2555

ประวัติและความเป็นมา

 
  ประวัติและความเป็นมาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์
            ตำบลช่อผกา ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่  23  เดือนกุมภาพันธ์   พ.ศ.  2540   ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล  ลงวันที่  16  ธันวาคม  2539  ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับทั่วไป  เล่ม  113  ตอน  59ง.  ลงวันที่  25  ธันวาคม  พ.ศ.  2539
            ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา  มีที่ทำการอยู่เลขที่  65   บ้านหนองบัวหลวง  หมู่ที่  12  ถนนสายโรงสูบ - หนองสาม  อำเภอชำนิ    จังหวัดบุรีรัมย์