องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์:www.chaophaka.go.th
 
 
ผลปฏิบัติงาน


รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1(ต.ค60-ธ.ค.60)

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการดำเนินงานไดรมาสแรกของ อบต.ช่อผกา โดยกองคลัง
1.ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2560ถึง ธันวาคม 2560)
2.บัญชีรายละเอียดรายรับ-รายจ่ายจริง (ต.ค.60-ธ.ค60)
3.งบทดลอง ณ 31 ธันวาคม 2560
4.รายงาผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60)
5.รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
   5.1 รายจ่ายค้างจ่าย  (หมายเหตุ 2)
   5.3 เงินรับฝาก         (หมายเหตุ 4)
6.รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายตามแผนงานรวม    เอกสารประกอบ รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1(ต.ค60-ธ.ค.60)
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ม.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.ช่อผกา